Jump to the main content block
 

Faculty

Jointly Appointed

Tai-Wen Hsu

Tai-Wen Hsu

Tel:6104 & 1007

E-mail:twhsu@mail.ncku.edu.tw

Cheng-Yu Ku

Cheng-Yu Ku

 

Tel:6109

E-mail:chkst26@mail.ntou.edu.tw

Rong Juin Shyu

Rong Juin Shyu

Tel:6021
E-mail:rjs@mail.ntou.edu.tw

J.-H. Chen

J.-H. Chen

Tel:6023

E-mail:B0105@mail.ntou.edu.tw